Wat doen wij / disciplines

Brandveiligheid & Beheer

Is de brandveiligheid van uw vastgoed op orde? Een organisatie focust zich op de eigen producten en diensten. Daardoor is er niet altijd voldoende aandacht voor de brandveiligheid en dat gaat goed zolang er niets gebeurt. Met regelmatige controles zorgt u ervoor dat de gevolgen beperkt blijven als er wel iets gebeurt. De afdeling Brandveiligheid & Beheer van Multical helpt u bij al uw vragen over brandveiligheid.

Binnen onze afdeling Brandveiligheid & Beheer onderscheidt Multical de volgende producten en
diensten:

  • Bouwplantoetsing Brandveiligheid;
  • Quickscan Brandveiligheid;
  • Brandscan Brandveiligheid;
  • Begeleiding bij Gebruiksmelding of de aanvraag van een Omgevingsvergunning;
  • Beheer Brandveiligheid;
  • Opstellen van ontruimingsplattegronden.

Bouwplantoetsing Brandveiligheid, Bouwbesluit en BBL

Het laten toetsen van een bouwplan aan de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid kan zowel in de ontwerp- als later in de gebruiksfase plaatsvinden. Toetsing wordt uitgevoerd op de thema’s veiligheid, installaties en gebruik en kan worden toegepast bij vergunningsaanvragen voor zowel nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door middel van een quickscan of een uitgebreide toetsing aan de wet- en regelgeving van het Bouwbesluit, en later het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL), om u zo zekerheid te geven dat het gebouw al dan niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de brandveiligheid.
Een quickscan kan vroeg in het ontwerpproces bepaalde knelpunten op het gebied van brandveiligheid blootleggen. Voordat een definitief bouwplan wordt ingediend voor vergunning of wanneer het gebouw al geruime tijd in gebruik is, kan een meer uitgebreide bouwplantoets inzicht geven in hoeverre het bouwplan of gebouw voldoet aan alle gestelde brandveiligheidseisen.

Quickscan Brandveiligheid

Voldoet uw gebouw aan de voorschriften voor brandveiligheid? Wij kunnen dat snel voor u onderzoeken met een quickscan. Een quickscan is een snelle en efficiënte manier om de brandveiligheid van een gebouw in kaart te brengen. Tijdens de quickscan wordt vooraf eerst het wettelijke niveau middels een deskresearch bepaald en worden vervolgens de belangrijkste aspecten van brandveiligheid op locatie beoordeeld, zoals de brandscheidingen, vluchtroutes, wijze van branddetectie en blusmiddelen. Op basis van de uitkomsten van de quickscan stellen wij een rapport op met aanbevelingen voor eventuele verbeteringen of aanpassingen om de brandveiligheid te verhogen. Een quickscan is een goede manier om snel inzicht te krijgen in de brandveiligheid van uw gebouw en om te bepalen of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Brandscan brandveiligheid, inspectie en optimalisatie

Een uitgebreide brandscan betreft een grondige analyse van de brandveiligheid van een gebouw, waarbij alle aspecten van brandveiligheid worden geëvalueerd en getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij wordt vooraf middels deskresearch (Bouwplantoetsing) het rechtens verkregen niveau (RVN) bepaald. Vervolgens wordt op locatie onder andere gekeken naar de bouwkundige aspecten van het gebouw, de aanwezige installaties en de organisatorische maatregelen op het gebied van brandveiligheid. Aan welke eisen moeten de brandscheidingen en de (sub)brandcompartimenten voldoen, is de noodverlichting op orde en voldoet de branddetectie aan de wettelijke eisen? Op basis van de uitkomsten van de brandscan kunnen wij een gedetailleerd rapport opstellen met concrete en vooral praktische aanbevelingen en oplossingen om de brandveiligheid van het gebouw voor uw specifieke gebruik te verbeteren. Een uitgebreide brandscan is een goede manier om de brandveiligheid van uw gebouw te optimaliseren en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Gebruiksmelding en omgevingsvergunning

Wij bieden ondersteuning bij het aanvragen van gebruiksmeldingen en omgevingsvergunningen op het gebied van brandveilig gebruik van uw vastgoed. Het aanvragen van een vergunning of melding kan een complex en tijdrovend proces zijn. Weet u wanneer u een gebruiksmelding of een omgevingsvergunning dient aan te vragen?
Wij kunnen u bij dit proces begeleiden en zorgen dat de aanvraag aan alle eisen en richtlijnen voldoet. Dit kan variëren van het opstellen van de benodigde tekeningen en berekeningen tot het begeleiden van het overleg met de betrokken instanties. Door onze ruime ervaring en expertise op het gebied van brandveiligheid, kunnen wij u professioneel en deskundig adviseren en begeleiden bij het aanvragen van de benodigde vergunningen en meldingen.

Beheer Brandveiligheid

Het op orde brengen van de brandveiligheid van een gebouw is al een behoorlijke opgave op zich. Het op orde houden van de brandveiligheid van een gebouw is een uitdaging van geheel andere orde waar wij u ook graag bij ondersteunen.
Het beheer van brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van het creëren en behouden van een veilige omgeving voor de mensen die verblijven in en rondom een gebouw. Door het regelmatig uitvoeren van inspecties en onderhoudswerkzaamheden aan de brandveiligheidsvoorzieningen kan worden gegarandeerd dat deze altijd goed functioneren en voldoen aan de geldende normen en richtlijnen. Wij ondersteunen u hierbij door middel van het opstellen van een plan van aanpak en het begeleiden van de benodigde werkzaamheden. Het gedegen beheer van brandveiligheid draagt bij aan het voorkomen van mogelijke noodsituaties en het waarborgen van de brandveiligheid en is hierom van groot belang voor een veilig gebruik en veilige omgeving.

Door onze ruime ervaring op het gebied van brandveiligheid en kennis van de normeringen en richtlijnen, kunnen wij u professioneel adviseren en een ontruimingsplattegrond opstellen die voldoet aan alle vereisten en bijdraagt aan de veiligheid van mensen en eigendommen.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Brandveiligheid & Beheer?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing