Wat doen wij

Ingenieursbureau Multical ondersteunt opdrachtgevers in de volgende disciplines:

Bouwcontracten

De afdeling Bouwcontracten specificeert op verantwoorde wijze de ju­­ri­di­­sche, technische en ar­chi­tec­tonische pro­ject­wen­sen en -ei­sen van haar op­dracht­ge­vers, zo­dat het verwachte en ge­rea­li­seer­de resultaat exact overeenkomen. Wij kunnen worden in­­­ge­­schakeld voor het leveren van een veelzijdige ad­vi­se­ring omtrent de con­tractvorming en kwaliteitsborging. Dit alles in de diverse fasen voor uiteenlopende projecten in de B&U sector.

Binnen de discipline Bouwcontracten onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Programma van eisen
 • V&G plannen
 • Technische omschrijvingen
 • Stabu2 bestekken (bestekboeken)
 • Bouwbreed projectspecificaties
 • Referentiebestekken: voor het werk geldende voorwaarden en/of werkbeschrijvingen
 • Productspecificaties fabrikanten
 • Bouwteamovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Controle / second opinion van bestekken

Vragen? Neem dan contact op met M.J. (René) van Wijk.

Bekijk projecten

Bouwmanagement

Binnen de discipline Bouwmanagement onderscheiden wij de volgende diensten:

 • Totale coördinatie en begeleiding nieuwbouw- en renovatieprojecten, van initiatie tot exploitatie
 • Organiseren van aanbestedingen (meervoudig onderhands, Nationaal, Europees)
 • Directievoering bouwprojecten (verschillende bouwcontractvormen)
 • (Partieel) toezicht bouwprojecten (verschillende bouwcontractvormen)
 • Toetsen van bouwplannen aan Bouwbesluit en regelgeving

Vragen? Neem dan contact op met J. (Jasper) de Rijke.

BEKIJK PROJECTEN

Duurzaamheid

Binnen de discipline Duurzaamheid bieden wij de volgende diensten aan:

 • Uitvoeren energiescans
 • Opstellen duurzaamheidsadviezen
 • Opstellen groene / duurzame meerjarenonderhoudsplannen
 • Uitvoeren terugverdientijd berekeningen
 • Begeleiding PV-panelen trajecten

Onze dienstverlening is gecertificeerd conform de BRL9500.

Vragen? Neem dan contact op M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

Advisering installatietechniek

Hieronder de verschillende diensten op het gebied van Advisering Installatietechniek:

 • Het uitvoeren van inspecties
 • Het adviseren omtrent toe te passen installaties (W / E) bij onderhoud, renovatie, verduurzaming en (ver)bouwprojecten
 • Het opstellen van technische omschrijvingen / bestekken
 • Advisering en controle inzake onderhoudscontracten

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

Gebouwkosten

Binnen de discipline Gebouwkosten onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Het vervaardigen van Investeringskostenberekeningen (volgens NEN2631/2699) en -adviezen
 • Het opstellen van globale kostenramingen voor Haalbaarheidsonderzoeken
 • Het vervaardigen van kostenramingen (elementenraming op basis van de NL/SfB-elementenmethode)
 • Het opstellen van directiebegrotingen, op basis van STABU-methodiek
 • De beoordeling (‘second opinion’) van kostenopstellingen van Derden

Vragen? Neem dan contact op met Idzard van Gameren.

BEKIJK PROJECTEN

Onderhoud & Beheer

Binnen de discipline Onderhoud & Beheer maken wij onderscheid naar Advies en Management.

Binnen de afdeling Advies Onderhoud & Beheer onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • NEN 2767 Conditiemeting
 • Meerjarenonderhoudsplannen
 • Nulstand opnames
 • Exploitatiekosten berekeningen
 • Energiescans
 • Duurzaamheidsadvisering
 • Duurzame meerjaren onderhoudsplannen
 • Advies en controle (prestatie) onderhoudscontracten

Binnen de afdeling Management Onderhoud & Beheer onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Opstellen van Jaaronderhoudsplannen (JOP)
 • Aanbesteding onderhoudswerkzaamheden
 • Begeleiding planmatig onderhoud, contract onderhoud en calamiteitenonderhoud
 • Opzet digitaal gebouwdossier

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

Advisering constructietechniek

De volgende diensten worden binnen de discipline Advisering Constructietechniek onderscheiden:

 • Het uitvoeren van constructieve berekeningen
 • Opstellen van adviezen met betrekking tot (ver)bouwprojecten, renovatie en onderhoud aan vastgoedobjecten.

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

Tekenwerk

De afdeling Tekenwerk specificeert zich in de volgende diensten:

 • Kleinschalige ontwerpopgaven
 • Divers ondersteunend tekenwerk
 • NEN2580 inmetingen, inclusief meetcertificaten
 • Inmetingen
 • 3D visualisaties

Vragen? Neem dan contact op met M.J. (René) van Wijk.

BEKIJK PROJECTEN

Huisvestingsadvies

Binnen het domein huisvesting inventariseren wij in eerste instantie de huisvestingsbehoefte en analyseren wij de haalbaarheid van een project om in die behoefte te voorzien. Kaders worden besproken en motivaties daarachter worden geanalyseerd. Ook gaan wij in op ambities van de opdrachtgever, eigenaar en gebruiker, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Onze analyse van oplossingsrichtingen vindt altijd plaats in het samenspel van planologische, functionele, ruimtelijke, technische, economische én juridische aspecten.

Binnen de discipline ‘huisvestingsadvies’ onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Kosten analyses
 • Begeleiden en opstellen huisvestingsvisie
 • Begeleiden en opstellen programma van eisen, ruimtelijk, functioneel en technisch

Vragen? Neem dan contact op met M. (Michael) Dirks.

BEKIJK PROJECTEN

Brandveiligheid & Beheer

Binnen de discipline ‘Brandveiligheid & Beheer’ onderkennen we dat brandveiligheid niet overal de aandacht krijgt en dat de gevolgen van het niet op orde hebben van de brandveiligheid per situatie kan verschillen. Hierom is specifiek maatwerk advies benodigd en worden onze klanten voorzien van praktische oplossingen en risico gestuurde maatregelen in lijn met zowel de wettelijke eisen als het gebruik van het object. Ook zetten wij in op bewustwording zodat dit vakgebied de aandacht krijgt die noodzakelijk is.

Binnen de discipline ‘Brandveiligheid & Beheer’ onderscheiden wij o.a. de volgende producten en diensten:

 • Bouwkundige Quickscan Brandveiligheid
 • Brandscan Brandveiligheid
 • Begeleiding Gebruiksmelding of Omgevingsvergunningen
 • Opstellen Ontruimingsplattegronden

Vragen? Neem dan contact op met K. (Karel) Aanen & Y. (Yuri) Jones.

BEKIJK PROJECTEN

Sectoren

Binnen onze dienstverlening richten wij ons met name op de volgende typen opdrachtgevers:

Gemeenten
Wij hebben ruime ervaring met gemeentelijk vastgoed: van concernhuisvesting tot sportaccommodaties tot parkeergarages. Van opname tot renovatie tot nieuwbouw. Van duurzaamheidsadvisering tot proces- en interim management. Kennis van de ambtelijke organisatie, de beslissingsstructuur en de gevoeligheden die gemeentelijke projecten kunnen hebben is wat ons betreft van essentieel belang.

Architecten
Onze bouwkostendeskundigen ondersteunen architecten met kostencalculaties. In alle fasen van het ontwerptraject; van VO raming tot directiebegroting. En steeds vaker ook met exploitatiekostenramingen en onderhoudsbegrotingen. Regelmatig voeren wij ook het gehele kostenmanagement. Hiernaast verzorgen wij (STABU) bestekboeken.

Onderwijs
Wij begrijpen de financieringsstructuren waar onderwijsorganisaties mee te maken hebben, evenals de focus voor het kind en de dynamiek die onderwijsorganisaties hebben met gemeenten. Wij ondersteunen schoolbesturen onder andere met het uitvoeren van NEN 2767 conditiemetingen, het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en de begeleiding van de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Hiernaast begeleiden wij grootschalige nieuwbouw en renovatieprojecten, inclusief de aanbestedingstrajecten.

Vastgoedontwikkeling
Vastgoedontwikkelaars ondersteunen wij in hoofdzaak met het vervaardigen van bestekboeken voor het houden van aanbestedingen, het uitvragen van onderaannemers, de bouw van het object en/of als kwaliteitsborging richting eventuele beleggers. Hiernaast schuiven wij graag reeds in een vroeg stadium aan bij onze opdrachtgevers om mee te denken over kostenaspecten in het kader van vastgoedontwikkeling.

Vastgoedbeheer
Professionele vastgoedbeheerders en VvE’s ondersteunen wij onder andere met NEN 2767 conditiemeting en de uitvoeringsbegeleiding van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Ook zijn wij nauw betrokken met verschillende adviesdiensten bij grootschalige verduurzamingstrajecten.

To search, begin typing