Kennis & blogs

Nieuwe NEN 2767-2: Wat is het verschil met de oude versie?

De bouwwereld kent veel normen en termen. Als ingenieursbureau werken wij hier ook mee. Voor
sommige opdrachtgevers zijn deze volkomen helder. Voor andere wellicht minder. Daarom posten wij hier blogs over.

Dit blog gaat over de conceptversie van de nieuwe NEN 2767-2.

In een eerder blog zijn we nader ingegaan op de NEN 2767 ‘Conditiemeting gebouwde omgeving’. In de NEN 2767-1 wordt hiertoe de methodiek van conditiemeting beschreven en de NEN 2767-2 bevat de bijbehorende gebrekenlijsten. Deze gebrekenlijsten geven onder andere aan welke gebreken voor kunnen komen en normeren wat de bijbehorende ‘ernst’ van een gebrek is.

Introductie in 2008

De NEN 2767-1 is sinds de introductie in 2006 al diverse keren herzien en de huidige versie stamt uit 2019. Des te opvallender is het dat de NEN 2767-2 nog nóóit herzien is. De definitieve versie van de NEN 2767-2 is voor het eerst in 2008 geïntroduceerd en die versie is tot op de dag van vandaag nog steeds in gebruik. En dat, terwijl de gedachte destijds was juist de gebrekenlijsten van de NEN 2767-2 regelmatig van een update te voorzien.

Conceptversie nieuwe NEN 2767-2

Kort en goed is ook de NEN 2767-2 na 14 jaar wel aan een update toe. En deze komt er ook! Via de website van het NEN instituut is nu de ontwerpversie hiervan te downloaden. Deze kan tot 1 oktober 2022 van commentaar voorzien worden. Niet lang daarna hoopt men uiteraard de definitieve versie te kunnen introduceren.

Wat valt op aan de nieuwe versie?

We moeten ons hierbij uiteraard nog op de conceptversie baseren, maar de volgende zaken zijn het meest in het oog springend:

– De gebrekenlijsten voor gebouwen zijn aangepast en aangevuld.

– Er worden binnen de gebrekenlijsten specifiek enkele ‘facultatieve gebreken’ gebreken benoemd en onderscheiden. Dat zijn hoofdzakelijk gebreken die betrekking hebben op zaken als vervuiling en bekladding, als onderdeel van de zogenaamde verzorgingsscore waar bijlage C van de NEN 2767-1 naar verwijst. Deze (aanvullende) facultatieve gebreken mag je niet meenemen bij de standaard conditiemeting.

– De gebrekenlijsten bevatten in diverse gevallen per lijst nu een uitgebreidere toelichting op welke bouwdelen de betreffende lijst juist wél of níet betrekking heeft. Dit is vanuit praktisch oogpunt een waardevolle aanvulling.

– Er wordt in de gebrekenlijsten nadrukkelijker onderscheid gemaakt naar gebreken aan ‘bouwdelen’ versus gebreken aan ‘componenten’ of ‘onderdelen van componenten’. En in lijn hiermee wordt in de gebrekenlijsten ook specifiek aangegeven wat als component danwel onderdeel van een component gezien moet worden. In een vervolgblog wordt nader toegelicht hoe dit precies in elkaar steekt.

– Als informatieve bijlage B is een handleiding toegevoegd voor het eenduidig toepassen van de NEN 2767-2 in de praktijk.

Heb je vragen met betrekking tot bovenstaand onderwerp? Of wil je nader geïnformeerd worden over NEN 2767 conditiemeting en het opstellen van MJOP’s? Neem dan contact op met de heer M. (Michael) Dirks.

To search, begin typing