Kennis & blogs

Waarschuwen verplicht …?

De bouwwereld kent veel normen en termen. Als ingenieursbureau werken wij hier ook mee. Voor sommige opdrachtgevers zijn deze volkomen helder. Voor andere wellicht minder. Daarom posten wij hier blogs over.

Het onderwerp van dit blog is: ‘Waarschuwingsplicht’ (conform UAV 2012 en Burgerlijk Wetboek)

Casus: De aanbestedingsprocedure, laten we zeggen voor een utilitair nieuwbouwproject, is opgestart. De deelnemende aannemers hebben de aanbestedingsbescheiden, waaronder de bestekstukken, ontvangen. Stel dat een aannemer nu één of meerdere tegenstrijdigheden of onjuistheden tegenkomt in deze stukken. In hoeverre is de aannemer dan verplicht dit kenbaar te maken bij de aanbestedende dienst? Wat zegt de UAV hierover, als deze van toepassing is verklaard? En wat het Burgerlijk Wetboek?

Waarschuwingsplicht conform de UAV: De UAV 2012 kent twee waarschuwingsplichten voor de aannemer, namelijk:

  • Paragraaf 2, lid 5: ‘Het in het vierde lid bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de directie te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek.’
  • Paragraaf 6 lid 14: ‘Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen, bedoeld in § 5, tweede lid, dan wel de bouwstoffen of hulpmiddelen, bedoeld in § 5, derde lid, klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat de aannemer in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen door zonder de directie daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het werk over te gaan, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de in § 5, vierde lid, en deze paragraaf, zevenentwintigste lid, bedoelde gevallen.’

Van belang hierbij om op te merken is dat de UAV 2012 van toepassing is op de contractuele fase, dus formeel ná het ondertekenen van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer.

Waarschuwingsplicht conform Burgerlijk Wetboek: Met ingang van september 2003 is de nieuwe titel: ‘aanneming van werk’ in werking getreden, titel 12 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 754 staat geschreven:

‘De aannemer is bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de opdrachtgever, daaronder begrepen de grond waarop de opdrachtgever een werk laat uitvoeren, alsmede fouten of gebreken in door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.’

Er bestaat hiermee een pré-contractuele waarschuwingsplicht, dus vóór het aangaan van de overeenkomst.

Overweging: Het is voor een inschrijvende aannemer best lastig om in de beschikbare rekentijd het gehele plan voor de volle 100% te doorgronden en voor elke discrepantie te waarschuwen. De vraag is wat je van de aannemer kan c.q. zou moeten kunnen verwachten. In de praktijk wordt hieromtrent vaak het uitgangspunt gehanteerd dat tegenstrijdigheden of omissies kenbaar gemaakt moeten worden welke ‘door de bril van de calculator en werkvoorbereider’ opgemerkt hadden kunnen worden.

Helaas maken we in de dagelijkse praktijk vaak mee dat daags na de gunning van een werk de aannemer met het eerste meer werk komt. Dit valt in de categorie ‘bewust’ achterhouden van informatie? Wij willen ons graag sterk maken voor een cultuuromslag op dit gebied en pleiten voor evenwichtige voorwaarden in het bestekboek, verantwoordelijkheden neerleggen bij de partij waarbij ze horen en tenslotte meer openheid en transparantie.

Het gaat uiteindelijk een gezamenlijk einddoel: voor de opdrachtgever een mooi project te realiseren voor een eerlijke prijs in een prettige werksfeer!

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met M.J. (René) van Wijk.

To search, begin typing