Kennis & blogs

Wat zijn de positieve kanten van een groendak?

In een eerder blog onderzochten we de stelling ‘een groen dak zorgt ervoor dat het dak twee keer zo lang meegaat’. In dit blog gaan we in op de positieve kenmerken van groendaken zoals energiebesparing, waterbuffering en geluidsisolatie.

Hier lees je hoe groendaken op een positieve manier bij kunnen dragen aan duurzaamheidsambities.

Zorgt een groendak voor energiebesparing?

De omvang van energievraag en mogelijke besparing hierop die worden toegedicht aan groendaken hebben voornamelijk te maken met het isolerende vermogen van het dakpakket als geheel. Daarnaast is dit mede afhankelijk van de detaillering van het dakpakket in de vorm van een warm- of koud dak (isolatie resp. boven of onder de dakconstructie) of een omgekeerd dak (isolatie boven de waterkerende laag). Wat hierbij vooral van belang is, is de mate van wateropname. Natte isolatie heeft geen Rc-waarde, dat van een nat groendakpakket hiermee ook niet. Met name in de natte winter en herfst maanden speelt dit mee. Hiermee kan worden gesteld dat de aanvullende positieve bijdrage aan de energierekening in zowel zomer, minder koelen, als winter, minder verwarmen, nihil is. 

Is een groendak de oplossing voor het verbeteren van de luchtkwaliteit?

Natuur filtert fijnstof en gasvormige verontreinigingen uit de lucht. Ook groen op daken hebben een filterende werking voor de lucht. 

Over de mate van opnemen van fijnstof kunnen we kort en bondig zijn. Onderzoek heeft dit tot op heden niet aangetoond. Bovendien concentreert fijnstof zich met name op een lager niveau, 2 tot 3 verdiepingshoogte, waardoor de effecten van hoger gelegen daken al zijn af te schrijven. Fijnstof (PM10) valt vanuit de lucht op de vegetatie maar wordt er niet door opgenomen, maar vastgelegd op het oppervlak. Neerslag spoelt het in enige mate weg. 

Het niveau van stikstof in de lucht neemt daarbij gelukkig al jaren af. De effecten van groendaken op de luchtkwaliteit in de omgeving zijn dan ook zeer beperkt. Een mogelijke overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen is dan ook niet met vergroening van daken op te lossen.

Wat is de mogelijkheid van een groendak tot waterbuffering en –retentie?

 De mate van het waterbufferend vermogen hangt af van de opbouw en dikte van het dakpakket. Worden er al dan niet waterbufferende platen aangebracht? Is er dakafschot aanwezig? En welk type en dikte granulaat wordt er toegepast? 

De realisatie van een waterbuffer op het dak door een groendak aan te leggen met waterbufferend vermogen kan gezien worden als klimaat adaptief bouwen. Regenbuien met een hogere intensiteit komen met een grotere frequentie voor en zorgen voor piekbelastingen in het rioolnetwerk. De verwachting is dat schade door wateroverlast maar ook door droogte de komende tijd alleen maar gaat toenemen. Tegenwoordig zijn er ook slimme retentie daken die hun waterbuffer een dag voor de verwachte piekbui afgeven aan het riool om zo weer ruimte te bieden om het water als een spons op te kunnen nemen. Door het water vast te houden op de daken wordt het riool tijdelijk ontlast. Gemeenten en Waterschappen zijn om deze reden gebaat bij de aanleg van waterbufferende rententiedaken en verstrekken hier met name om deze reden subsidies voor.

Hebben groendaken een positief effect op geluidsisolaties?

Groene daken kunnen zowel het binnendringen van omgevingsgeluiden in het gebouw (geluidsisolatie) als de weerkaatsing van geluid verminderen. De geluidsreductie is geen constant reductie en is afhankelijk van de begroeiing en van soort, dikte en vochtgehalte van het substraat. Groene daken kunnen de geluidsweerkaatsing tot 3 dB verminderen doordat geluidsgolven deels uitdoven tussen de planten en in de subtraat laag. Hoe dikker de subtraat laag, hoe groter de massa en hoe beter de geluidsisolatie van een groendak is.

Een grondlaag van 20 cm kan reducties tot wel 46 dB geven. Maar ook met een extensief groen dak zijn reducties van 3 tot 10 dB haalbaar, wat merkbaar is bij bijvoorbeeld de hoge tonen van verkeerslawaai of overvliegende vliegtuigen. Doordat een groen dak geluidsgolven absorbeert, helpt het ook om te voorkomen dat verkeerslawaai van een straat doordringt over een huis heen naar de tuin en de slaapkamers aan de achterzijde. 

Meer weten over groendaken en wat Multical kan betekenen voor de realisatie hiervan? Neem contact met ons op.

To search, begin typing