Kennis & blogs

Meer werk, voorkomen is soms beter dan …. bijbetalen!

De bouwwereld kent veel normen en termen. Als ingenieursbureau werken wij hier ook mee. Voor sommige opdrachtgevers zijn deze volkomen helder. Voor andere wellicht minder. Daarom posten wij hier blogs over.

Het onderwerp van dit blog is: ‘Verrekening van meer en minder werk’ (conform UAV 2012, §35, lid 1).

Meer werk discussies: Er zijn regelmatig discussies over meer werk tussen opdrachtgever en aannemer, waarbij menig projectleider zich in een spagaat bevindt. Meer werk betreft door de aannemer te verrichten werkzaamheden die niet zijn inbegrepen in het overeengekomen contract met bijbehorende aanneemsom. Reden hiervoor kan zijn omdat er tijdens het werk wordt geconstateerd dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn die bij het uitwerken van het ontwerp niet waren voorzien.

Ook kan een (door de opdrachtgever gewenste) wijziging in het ontwerp of uitvoering leiden tot meer werk. Teksten in bestekboek en/of tekening in de trant van ‘ter goedkeuring van de directie, nader te bepalen, indien, mits, volgens nadere opgave van de architect’ zijn ook voer voor discussies aangaande meer werk. Dus maak keuzes en stel beslissingen niet uit (!).

Meer en minderwerk in de UAV: In de UAV 2012 zijn bepalingen opgenomen ter zake het meer en minder werk. In § 35 wordt gesteld dat meer en minder werk kan worden verrekend en wel in geval van de volgende situaties met eigen wijze van verrekenen:

Paragraaf 35, lid 1:

Verrekening van meer en minder werk vindt plaats:

  • ingeval van bestekswijzigingen (§ 36);
  • ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten (§ 37);
  • ingeval van afwijkingen van geschatte hoeveelheden (§ 38, tweede lid);
  • ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (§ 39);
  • in de gevallen waarin verrekening als meer en minder werk in deze UAV of in de overeenkomst is voorgeschreven. In deze gevallen is het bepaalde in par. 36 lid 1a van overeenkomstige toepassing.

Aanspraken van de aannemer en de opdrachtgever op hetgeen overigens ter zake van de overeenkomst verschuldigd is blijven onverlet.

Dit is grafisch weergegeven in onderstaande stroomschema. Hierin kunt u zien van welk soort meer en minder werk er sprake is en hoe dit verrekend dient worden:

Het is iets te zwart-wit gesteld om aan te nemen dat een 5x ‘nee’ in voornoemd stroomschema per definitie de uitkomst heeft van ‘er is geen sprake van verrekening’. Elk geval is haast uniek en heeft zijn verhaal/achtergrond. Zie hiervoor ook ons blog aangaande de ‘waarschuwingsplicht’ en ons pleidooi voor meer openheid en transparantie.

Maar het is in een ieders belang om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te krijgen over meer en minder werken. Iedereen wil weten waar hij aan toe is. Maak het bespreekbaar. Dan kan er tijdig worden bijgestuurd. Niemand zit te wachten op slepende discussies of een gang naar de rechter. Zorg vooraf voor een schriftelijke opdrachtbevestiging waarin de omvang en kosten zijn vastgelegd. Wacht niet tot het einde van het werk of al gaan/laten beginnen zonder opdracht.

Ons advies: bezuinig niet op de advieskosten in het voortraject. Dit is natuurlijk geen garantie om discussie omtrent meer werk te voorkomen, maar onze ervaring leert dat de investering zich altijd terugverdient!

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderwerp? Neem dan contact op met M.J. (René) van Wijk.

To search, begin typing